مقاله7_بررسی هنر سرخپوستان و تاثیر آن بر تصویر سازی معاصر
مقاله8_پژوهشي در موسيقي و اثرات آن
مقاله9بررسی انیمیشن در دهه
مقاله10_بیوگرافی سیمین بهبهانی
مقاله11_زبان شناسی فارسی
مقاله12_شيوه هاي ساخت و تزئين قلمدان
مقاله13_مقايسه آثار شاعران زن از لحاظ فكر و محتوا با شاعران مرد
مقاله14_بیوگرافی کامل مولانا
مقاله15_نقد و تحليل آراءادبي غربي‌ها
مقاله16_هنر در ایران