ضمانت پرداخت در بازار ایرانی :

در صورتی که در روند پرداخت و یا بعد از پرداخت مبلغی در سایت بازار ایرانی با مشکلی مواجه شدید، با استفاده از آدرس ایمیل و یا شماره تلفن های زیر با ما تماس بگیرید و مشکل خود را تشریح کنید..

ایمیل شرکت بازار ایرانی: [email protected]

ایمیل پشتیبانی شرکت بازار ایرانی: [email protected]

شماره تماس مرکز پشتیبانی کاربران : ٩٩٠٠٨٨٨٩٧٧-٠٠٩٨ (تماس: ١٠ لغایت ١٤ و ١٦ لغایت ١٩)

شماره تماس مرکز پشتیبانی کاربران : ٥٨٧٤٠٤٤٨٥٥-٠٠١ (تماس: ١٠ لغایت ١٤ و ١٦ لغایت ١٩)

شماره تماس مرکز پشتیبانی کاربران : ٢٠٢٨٤٤٠٣٠٥-٠٠١ (تماس: ١٠ لغایت ١٤ و ١٦ لغایت ١٩)

شماره تماس مدیریت شرکت بازارایرانی : ٩١٢٧٣٣٥٧٩٨-٠٠٩٨ (تماس: ١١ لغایت ١٤ بجز روزهای تعطیل)

صندوق پستی: ٣٨٦٨٨-٨٦١٩٨