مقاله16_هنر در ایران

مقاله16_هنر در ایران

مقاله16_هنر در ایران

مقاله16_هنر در ایران

 

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

 

بخش اول : هنرهای دستی

فصل اول : نقاشی

ـ تعریف نقاشی .................................................. 1

ـ تاریخ نقاشی ................................................... 1

ـ درباره رنگ ................................................... 2

ـ تکنیکهای نقاشی .................................................. 3

ـ حلالهای رنگ.................................................... 4

ـ سبک های معروف نقاشی ........................................... 4

ـ اصطلاحات معمول نقاشی ........................................... 5

فصل دوم : خوشنویسی

ـ خط و خوشنويسي.................................................. 6

ـ خط كوفي....................................................... 8

ـ كوفي بنايي(معقلي).............................................. 9

ـ خط محقق........................................................ 10

ـ خط ثلث ونسخ................................................... 11

ـ خط تعليق و ديواني......................................................... 12

ـ خط رقعه......................................................... 15

ـ خط نستعليق....................................................... 15

ـ ارزشهاي بصري خط كوفي......................................... 16

ـ ارزشهاي بصري خط ثلث ونسخ....................................... 16

ـ ارزشهاي بصري خط نستعليق....................................... 16

ـ ارزشهاي بصري خط شكستهنستعليق................................ 16

فصل سوم : تذهیب

ـ تعریف تذهیب .................................................. 17

ـ مکتبهای تذهیب ................................................. 17

ـ پیشینه تذهیب ................................................. 18

ـ چگونگی انجام یک اثر تذهیب .................................... 19

ـ ابزارهای تذهیب ................................................. 20

ـ واژگان تذهیب .................................................... 23

 

 

فصل چهارم : مینیاتور

ـ مینیاتور و طراحی آن .......................................... 28

ـ روشهای مختلف طراحی مینیاتور ............................... 30

ـ طراحی رنگی .................................................. 30

ـ بدون رنگ ....................................................... 31

ـ طراحی سفید قلم ............................................... 31

ـ سیری در مینیاتور ایران ......................................... 31

ـ گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا ) ............... 33

بخش دوم : صنایع دستی

فصل اول : فرش ایران

ـ فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن ............................... 35

ـ طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی .......................... 36

ـ طرح های شاه عباسی .......................................... 36

ـ طرح های اسلیمی ................................................ 36

ـ طرح های اقتباسی ............................................... 36

ـ طرح های افشان ................................................. 37

ـ طرح های واگیره ای ( بندی ) .................................... 37

ـ طرح های بته ای ( بته جقه )...................................... 37

ـ طرح های درختی ................................................ 37

ـ طرح های ترکمن ................................................. 38

ـ طرح ها ی شکا رگاهی ............................................. 38

ـ تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و ... .............................. 38

ـ نقوش گلستان .................................................... 44

ـ نقوش لچک و ترنج ................................................ 46

فصل دوم : سفالگر ی

ـ مقدمه ......................................................... 48

ـ چکیده ....................................................... 49

ـ تقسیم سفال با کفش کنده ........................................ 49

ـ نقوش سفال در ادوار اسلامی ................................... 50

ـ فن و هنر سفالگری ............................................... 50

ـ مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور ........................ 52

ـ سفال با پوشش گلی ................................................ 53

ـ سفالینه یا نقوش رنگارنگ ......................................... 53

ـ سفالینه با تزئین زرین فام ......................................... 53

ـ سفالینه با کفش کنده .............................................. 53

ـ سفالینه یا لعاب یک رنگ .......................................... 54

ـ کلیاتی درباره سفال اسلامی ........................................ 54

ـ سفال گبری ...................................................... 55

ـ سفال سلجوقی .................................................... 56

ـ سفال مینائی ایران ................................................ 56

ـ سفال دوره عثمانی ................................................ 56

ـ سفال دوره صفویه ایران ........................................... 57

ـ هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی ................... 57

- بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی .................. 57

ـ بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم ....................... 58

ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات .......................... 58

ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی ................... 58

ـ جام با گلابه ی سفالگری .......................................... 61

ـ کوزه ........................................................... 62

 

 

فصل سوم : نگار گری

ـ تعریف نگار گری .............................................. 64

ـ تذهیب ........................................................ 64

ـ تشعیر ........................................................ 65

ـ ابزار و مواد اولیه ............................................ 65

ـ قلم مو .......................................................... 65

ـ رنگها ........................................................... 66

ـ رنگهای گیاهی ..................................................... 66

ـ رنگهای معدنی ..................................................... 66

ـ رنگهای شیمیایی .................................................... 66

ـ رنگ گذاری ..................................................... 66

ـ رنگهای جسمی .................................................... 66

ـ رنگهای روحی ................................................... 66

ـ بست ........................................................... 67

ـ مراحل کار ..................................................... 67

ـ کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور ................... 67

 

فصل چهارم : معرق

ـ معرق .......................................................... 69

ـ معرق زمینه رنگ ............................................. 69

ـ معرق زمینه پازلی ............................................... 69

ـ معرق زمینه آجری ............................................... 69

ـ نازک بری در معرق ............................................. 69

ـ معرق منبت ................................................... 69

ـ ابزار کار در معرق ............................................. 70

ـ مواد اولیه ...................................................... 70

ـ مراحل اجرای یک طرح معرق ..................................... 70

ـ مختصری از کارگاه منبت و معرق ............................... 71

فصل پنجم : خاتم کاری

ـ تعریف خاتم کاری ................................................ 72

ـ تا ریخچه ی خاتم کاری ........................................ 72

ـ آثار و نمونه های تاریخی ........................................ 72

ـ خاتم کاری در ادبیات ............................................ 73

ـ آشنایی با هنر خاتم کاری ........................................ 74

ـ تعریف خاتم ...................................................... 74

- قدیمی ترین آثار هنری خاتم کاری شده با قی مانده ..................... 74

ـ مواد اولیه در ساخت خاتم ...................................... 75

ـ وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی ............................. 75

ـ مراحل تولید خاتم................................................. 75

ـ خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری ...................... 76

فصل پنجم: قلم زنی

ـ تاریخچه ...................................................... 78

ـ وسایل و ابزار قلم زنی ....................................... 79

ـ روش کار ..................................................... 80

ـ شیوه های قلم زنی .............................................. 80

ـ کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی ........................... 81

بخش سوم : رشته های دانشگاهی

فصل اول : رشته ها

رشته نقاشی ......................................................... 82

ـ مقدمه ........................................................ 82

ـ دروس اختیاری ............................................... 82

ـ‌ سطوح رشته ................................................... 83

ـ‌ درس های رشته ................................................. 83

ـ صنعت و بازار کار ............................................... 84

رشته هنر های تجسمی .................................................. 84

ـ مقدمه ........................................................... 84

ـ نحوه آموختن .................................................... 85

ـ سطوح رشته ................................................... 85

ـ درس های رشته ................................................ 85

ـ صنعت و بازار کار ............................................... 88

رشته صنایع دستی........................................................ 89

ـ مقدمه ........................................................... 89

ـ سطوح رشته ..................................................... 89

ـ درس های رشته .................................................. 90

ـ صنعت و بازار کار ................................................ 91

 

فصل دوم : دانشکده هنر نیشابور

ـ تاریخچه ........................................................ 92

ـ فضاهای آموزشی دانشکده ........................................ 92

ـ دوره ها ی آزاد ................................................. 93

ـ رؤسای دانشکده هنر از بدو تأسیس .............................. 94

ـ معاونان دانشکده از سال 78 تا کنون .............................. 94

ـ مدیران گروههای آموزشی دانشکده از سال 78 تا کنون ........... 94

نتیجه گیری ............................................................ 95

منابع .................................................................... 96

 

مقدمه :

هنر نزد ایرانیان است و بس

هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است ، متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که به طور قطع در پیدایش و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی سهم بسزایی داشته است زایشی مطلقاً شاق و طاقت فرسا و رنج آور که مولودی شادی آور الهام بخش ، اقناع کننده و سرشار از زیبایی پدید می آورد . اشتیاق انسان به هنر عمیق و ریشه دار است و از ماقبل تاریخ تاکنون نمایان و شهود آنچه از بشر اولیه می دانیم مطالعه هنر دوستی اوست و انسان محصور در اندیشه بقاء ، معیشت ، هراسها ، شکستها و ... از زیبایی و گویایی هنر بوجود می آمده واز طریق آن اندیشه ها و عواطفی که در ذهن داشته متجلی می ساخته است ، او با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافه بار ابزار کار و زندگی اش علاوه بر سودمندی به زیبایی ، در جهت خط و چشم و روانش می اندیشیده .

هنر جلوه ی انسانیت انسان است ، یک حقیقت متعالی و پاسخ گوی نیاز های انسان ، همچون کمال جویی ، معنویت طلبی ، احراز و اعلام هویت ودر مراتب پایین تر تبعیت ، تقلید ، تحصیل، رفاه مادی و پر کردن اوقات فراقت .

آثار هنری جلوه گاه ذات شاعرانه و تفکر و کار انسانی هستند و از این رو نفوذ تعال بخش فوق العاده ی نیرومندی بر انسان و جامعه اعمال می کنند .

با تشکر از جناب آقای کازرانی که بی شک این مجموعه بدون حمایت ها و زحمات ایشان به مقصود نمی انجامید.

 

 

جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید


 


28 خرداد، 1396